Normativa del centre

Assistència a classe

Cal avisar al Centre amb antelació suficient en cas que l’alumne no pugui assistir a classe el dia i l’hora predeterminada. Si un alumne per una causa justificada no pot assistir a classe, se li oferirà un horari alternatiu.

.

En cas que l’alumne no assisteixi a classe, informem a les famílies de la falta d’assistència a la classe, mitjançant trucada telefònica o via WhatsApp.

.

L’assignació de plaça significa la impossibilitat per part del Centre de donar-la a una altra persona. Per tant, demanem a l’alumne un compromís d’assistència.

.

Finalment, els pares, mares o tutors d’alumnes menors d’edat tindran l’obligació de comunicar la baixa de l’alumne.

Abonament de les classes

La quota és fixa i mensual i depèn del nombre d’hores que l’alumne vingui setmanalment. L’import serà carregat la primera setmana de cada mes al compte facilitat.

.

Als mesos de juny, juliol, agost i setembre el sistema de pagament passa a ser per hores assistides a classe i es cobra al final de cada mes.